Zmiany w rekrutacji

Zmiany w rekrutacji

Działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dyrektor Zespołu Szkół wprowadza następującą organizacje rekrutacji do szkoły.
Od dnia 15.06.2020 do 28.06.2020 wnioski oraz inne dokumenty rekrutacyjne można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Po uprzednim uzupełnieniu wniosku na stronie https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/ zeskanowany i podpisany wniosek należy wysłać na adres email: nabor@zs1piaseczno.pl
Od dnia 29.06.2020 do dnia 10 lipca 2020 roku, przywraca się obsługę bezpośrednią interesantów. Dokumenty (wnioski, kopie świadectw itp.) przyjmowane będą w szkole.
Prosimy o dostosowanie się do wytycznych sanitarnych obowiązujących na terenie placówki:
-obowiązek noszenia maseczki oraz dezynfekcja rąk
-zachowanie 1,5 metrowych odstępów


Uczniowie niebędący obywatelami Polski oraz uczniowie powracający z zagranicy mogą wysyłać dokumenty rekrutacyjne na adres email: nabor@zs1piaseczno.pl

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim, organy administracji rządowej i samorządowej, a więc również szkoły i przedszkola posługują się językiem polskim, jako językiem urzędowym dokumenty, o których mowa muszą być przetłumaczone na język polski. Osobami uprawnionymi do tłumaczenie m.in. świadectw szkolnych, zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, są właśnie tłumacze przysięgli.

Decyzję w sprawie przyjęcia ucznia powracającego z zagranicy lub niebędącego obywatelem Polski podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, w miarę wolnych miejsc

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw