Nabór 2021/2022 

 

Rekrutacja prowadzona z użyciem elektronicznego systemu rekrutacji 

Decyzję w sprawie przyjęcia ucznia powracającego z zagranicy lub niebędącego obywatelem Polski podejmuje zawsze dyrektor szkoły, w miarę wolnych miejsc.

Podstawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw „ § 6. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do:
2) publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły policealnej – na podstawie dokumentów i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy,
(a) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
(b) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;”

Ponieważ zgodnie z postanowieniami ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim, organy administracji rządowej i samorządowej, a więc również szkoły i przedszkola posługują się językiem polskim, jako językiem urzędowym dokumenty, o których mowa muszą być przetłumaczone na język polski. Osobami uprawnionymi do tłumaczenie m.in. świadectw szkolnych, zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, są właśnie tłumacze przysięgli.

Wykaz placówek realizujących badania lekarskie  !!kliknij TUTAJ!!

 

Harmonogram działań        !!kliknij TUTAJ!!

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  !!kliknij TUTAJ!!

Zawód ilość uczniów
technik elektronik 28
technik informatyk 28
technik teleinformatyk 28
technik pojazdów samochodowych 28
technik reklamy 28

 

Przedmioty ze świadectwa uwzględniane podczas rekrutacji 2021/2022 dotyczy :

w zawodach technik informatyk, teleinformatyk, elektroniki, pojazdów samochodowych

      j. polski

      matematyka

      I przedmiot – fizyka

      II przedmiot – informatyka

technik organizacji reklamy

      j.polski

      matematyka

      I przedmiot – j. angielski

      II przedmiot  – informatyka

Punty za szczególne osiągnięcia i aktywność społeczną (w szczególności wolontariat) będą przyznawane wyłącznie na podstawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.

szczegółowe informacje w rozporządzeniu 

 

Minimalna liczba punktów kandydatów po szkole podstawowej do klas w latach 2019 - 2021
w roku szkolnym 2020/2021

Technik elektronik – 114,98
Technik informatyk – 146,6
Technik organizacji reklamy – 121,5
Technik pojazdów samochodowych – 100,5
Technik teleinformatyk – 126,5

w roku szkolnym 2019/2020

Technik elektronik – 114,5
Technik informatyk – 143,8
Technik organizacji reklamy – 112,95
Technik pojazdów samochodowych – 100,1
Technik teleinformatyk – 128,5

Średnia liczba punktów kandydatów do klas w latach 2016 - 2019
w roku szkolnym 2018/2019

Technik elektronik – 114,8
Technik informatyk – 149,3
Technik organizacji reklamy – 107
Technik pojazdów samochodowych – 103
Technik teleinformatyk – 125

w roku szkolnym 2017/2018

Technik elektronik – 106,7
Technik informatyk – 147,2
Technik organizacji reklamy – 107,5
Technik pojazdów samochodowych – 94,9
Technik teleinformatyk – 117,5

w roku szkolnym 2016/2017

Technik elektronik – 103,17
Technik informatyk – 127,21 (rozszerzona fizyka)
Technik informatyk – 122,56 (rozszerzona informatyka)
Technik organizacji reklamy – 103,52
Technik pojazdów samochodowych – 80,68
Technik teleinformatyk – 103,04

 

Film promocyjny szkoły