Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłasza II Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym Wybieram Wybory. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Zakres przedmiotowy w etapie I i III konkursu obejmuje pytania odnoszące się do spraw uregulowanych w Działach I i II oraz VII-IX  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).

Zgłaszania uczestników przyjmowane są do 11 października 2017 r. u nauczyciela Krzysztofa Jaśkiewicza.

Zasady:

  1. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
  2. Etap pierwszy przeprowadzany jest w szkole, do której uczęszcza uczestnik, w miejscu wyznaczonym przez dyrektora, w dniu 9 listopada 2017 r. o godzinie 10.00. Etap ten polega na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru – 25 pytań (trzy propozycje odpowiedzi). Czas trwania etapu szkolnego wynosi 40 minut.
  3. Etap drugi polega na napisaniu eseju na jeden z zaproponowanych tematów.
  4. Trzeci etap przeprowadzany będzie w Warszawie w siedzibie organizatora (ul. Wiejska 10) w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 10.00. Uczestnicy udzielają ustnych odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytania opracowane przez Państwową Komisję Wyborczą.
  5. Niepełnoletni uczniowie chcący przystąpić do konkursu muszą złożyć dyrektorowi szkoły podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemne oświadczenie o zgodzie na udział ucznia w konkursie oraz o akceptacji regulaminu konkursu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez organizatora pracy złożonej w etapie wojewódzkim konkursu, jeżeli uczeń zostanie do tego etapu zakwalifikowany i weźmie w nim udział.
  6. Pełnoletni uczniowie muszą złożyć dyrektorowi szkoły podpisane przez siebie oświadczenie.
  7. Uczniowie na każdym etapie konkursu obowiązani są okazać ważną legitymację szkolną.

 

Cały regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej:

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/22461_Konkurs_Wybieram_wybory_o_wyborach_samorzadowych_PKW_przyjela_regulamin_II_edycji