Na staże po kwalifikacje

Na staże po kwalifikacje

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-061725

Czas realizacji od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych ułatwiających odniesienie sukcesu na rynku pracy.

Cel jest tożsamy z celami programu Erasmus+ dla sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe:

– podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy;

– podnoszenie jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych;

– modernizację systemów edukacji poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów oraz

wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji;

– rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń

– nauczanie i uczenie się języków obcych, różnorodność językowa, świadomość międzykulturowa.

Uczestnikami projektu zostanie 65 uczniów z klas 2 i 3 uczących się w zawodach:

technik informatyk;

technik teleinformatyk;

technik elektronik;

technik pojazdów samochodowych;

technik organizacji reklamy/ technik reklamy.

Po wstępnej rekrutacji wezmą udział w zajęciach przygotowawczych. Przygotowanie kulturowe zaspokoi ich potrzebę znajomości historii, obyczajów i kultury Hiszpanii. Poznają też program Erasmus+. Przygotowanie pedagogiczne zapozna ich z ewentualnymi problemami i sposobami radzenia sobie z nimi i stresem spowodowanym pobytem i pracą w obcym kraju. Zajęcia językowe zaspokoją ich potrzeby w zakresie komunikowania. Po zakończeniu tych zajęć i drugim etapie rekrutacji, podzieleni na 3 grupy (po 20 lub 19 stażystów i 2 opiekunów) wyjadą na 3-tygodniowe staże.

Terminy staży:

1 grupa: 20.04 – 08.05.2020

2 grupa: 07.09 – 27.09.2020

3 grupa: 05.10 – 23.10.2020

Realizację projektu będzie nadzorowała dyrektor szkoły, kontrolując pracę wszystkich członków zespołu i realizację kolejnych działań. Dokonany zostanie wyraźny podział zadań pracowników, którymi będzie kierował koordynator projektu. Od pierwszego etapu (opracowanie założeń projektu) do ostatniego (upowszechnianie) gromadzona będzie dokumentacja, a w zespole projektowym dokładnie określone będą zakresy odpowiedzialności pracowników. Wszyscy pracownicy i uczestnicy projektu będą uczestniczyli w upowszechnianiu i ewaluacji projektu.

Projekt przyniesie następujące rezultaty twarde :

– odbycie przez uczestników zajęć przygotowawczych;

– zdobycie przez uczestników dokumentów Europass, ukończenia zajęć przygotowawczych i

certyfikatów odbycia staży;

Rezultaty miękkie:

– zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych i językowych;

– poszerzenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

– podniesienie aspiracji zawodowych i osobistych;

– wzrost samooceny, zdyscyplinowania, obowiązkowości i samodzielności;

– zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki;

– opanowanie umiejętności autoprezentacji;

– zwiększenie tolerancji dla odmiennych zwyczajów i zachowań;

– zdobycie przez pracowników szkoły doświadczenia w pracy projektowej;

– podniesienie prestiżu i atrakcyjności szkoły.

Do efektów materialnych projektu zaliczymy:

– zdjęcia i ew. filmy wykonane przez uczestników i pracowników;

– prezentacje omawiające przebieg projektu przygotowane przez stażystów i opiekunów.

Projekt będzie miał znaczący wpływ na organizację wnioskującą przede wszystkim poprzez

oddziaływanie na rozwój zawodowy uczestników – uczniów szkoły. Udział w stażach pozwoli im nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, przełamać bariery językowe, zadebiutować na obcym rynku pracy. Staże będą dla uczestników świetną szkołą samodzielności, przyczynią się do poprawy poczucia własnej wartości, wzmocnią pewność siebie, przyczyniając się do rozwoju osobistego.

Praca za granicą pozwoli im poznać i zrozumieć wartość różnorodności kulturowej Europy.

Czy wyjedziemy ?

Niestety pierwszej grupie nie udało się wyjechać na staże w kwietniu. Teraz w pełnej gotowości oczekują na nowy termin wyjazdu do Hiszpanii. Zakończyli przygotowania, otrzymali materiały promocyjne i zbierają siły na kolejny rok szkolny.