Egzamin maturalny na stronach CKE

Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego – PDF

Komunikat o materiałach i przyborach na egzaminie maturalnym – PDF

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2017

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki
mogą rozwiązać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym

 

Obowiązujące struktury egzaminów maturalnych od 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami z dnia 30 kwietnia 2007 r. )

Tekst ujednolicony na dzień 1.09.2010 r.

Pobierz treść rozporządzenia: tutaj

Informatory o egzaminie maturalnym

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku 2011/2012

Pobierz-PDF

Matura od 2010 – aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym

Pobierz-PDF

Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku z matematyki (zdawanej jako przedmiot obowiązkowy)

Pobierz-PDF

Informator o egzaminie maturalnym od 2009 roku z przedmiotu Informatyka

Pobierz-PDF

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

  1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi
    II. Zasady obiegu informacji
    III. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu
    IV. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu
    V. Harmonogram realizacji zadań

Pobierz wewnątrzszkolną instrukcję: tutaj.