Europass

Szkoły ponadgimnazjalne przygotowują uczniów do egzaminów zewnętrznych:

  • potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie i maturalnego
  • przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy ze szkołami.

Uczniowie przystepują do egzaminu po wypełnieniu Deklaracji przystąpienia do egzaminu i złożeniu jej w wyznaczonym terminie u Dyrektora szkoły.

Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje odpowiedni dyplom.
Na wniosek składającego Deklarację może być również wydany suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – EUROPASS w języku polskim, a na życzenie absolwenta również w języku angielskim. Suplement ten wydawany jest bezpłatnie przez okręgową komisję egzaminacyjną.

EUROPASS zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony.

Suplement jest ściśle powiązany z zawodem, umożliwia każdemu absolwentowi lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych, dzięki czemu zwiekszają się jego szanse na rynku pracy w Polsce i w Europie.