Wnioski o dofinansowanie wydatków świątecznych (dla pracownika i osobno dla dzieci)

należy składać do komisji socjalnej do dnia 15 listopada 2020 r.  Załącznik Nr 3

Do wniosku proszę dołączyć informację o liczbie dzieci uprawnionych do korzystania

ze świadczeń ZFŚS . Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Socjalny 2016 po komisji

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół NR 1 w Piasecznie

Dysponowanie funduszem

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o uzyskanych dochodach

Załącznik Nr 2 – Wniosek o dofinansowanie (wczasy pod gruszą)

Załącznik Nr 3 – Wniosek o dofinansowanie (z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)

Załącznik Nr 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie