Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Zapraszamy do  zapoznania się z aktualnym  regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
regulamin


Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia I stopnia na kierunkach Informatyka lub Zarządzanie Informacją w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.
Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, na rok 2017

regulamin


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostaje przyznane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał najwyższą średnią w szkole lub wykazuje się szczególnymi uzdolnieniami w określonej dziedzinie.

Osoba otrzymująca stypendium Prezesa Rady Ministrów nie może jednocześnie otrzymywać stypendium naukowego.


Stypendium za wyniki w nauce

Przysługuje uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen ?,0 i wyższą oraz co najmniej dobre zachowanie. Stypendium jest wypłacane na koniec I i II półrocza.


Stypendium naukowe firm zewnętrznych


Stypendium firmy CBSG Polska Spółka z o.o.

Stypendium w formie: bezpłatnego dostępu do komercyjnego, autoryzowanego kursu Microsoft w formule on-demand (http://cbsg.pl/edukacja/kursy-online z zakresu Windows Server 2016. Szczegółowe informacje http://cbsg.pl/szkolenie/ms-40389-windows-server-2016-first-look-clinic/

regulamin


Stypendium firmy Elektroszkolenia (2016)

Stypendium przyznawane jest dla uczniów technikum w zawodzie technik organizacji reklamy.

Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie przyznawane jest na jedno półrocze (5 miesięcy). Klasy pierwsze mogą ubiegać się o stypendium po I półroczu.
Klasy maturalne mogą otrzymać stypendium tylko w I półroczu.

regulamin


Stypendium firmy Inter Cars (2016)

Stypendium przyznawane uczniom w zawodach: technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych na jedno półrocze.

Kwota 200 zł miesięcznie jest wypłacana uczniom, którzy z przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu osiągną średnią ocen co najmniej 4,0 oraz mają dobrą frekwencją (do 20 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu).

regulamin


Stypendium firmy Cyfrowe Centrum Serwisowe (2016)

Stypendium przyznawane jest dla uczniów technikum w zawodach technik elektronik i technik teleinformatyk na jedno półrocze.

Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie przyznawane jest uczniom, którzy uzyskają średnią ocen co najmniej 4,0 i mają bardzo dobrą frekwencję (maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu) oraz dobre zachowanie.

regulamin


Stypendia i formy pomocy dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1


Nagroda Rady Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce

Nagrodę Rady Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobre zachowanie.

Nagroda jest wypłacana jednorazowo.


Nagroda Rady Szkoły za 100% frekwencję

Nagroda jest przyznawana uczniom, którzy w półroczu nie mieli żadnych godzin nieobecnych zarówno nieusprawiedliwionych jak i usprawiedliwionych.

Nagroda jest przyznawana na zakończenie I i II półrocza.


Testowanie nowych modeli telefonów komórkowych

W ramach współpracy z firmą CCS uczniowie mają możliwość testowania nowych modeli telefonów komórkowych.

Uczniowie testujący telefony zostaną wybrani spośród grupy mającej 100% frekwencję. Osoba, która najlepiej wykona sprawozdanie i ocenę funkcjonalności telefonu otrzyma testowany model na własność.


Pomoc uczniom w trudnej sytuacji finansowej – zasiłek szkolny

Rada Szkoły może wspierać uczniów poprzez dofinansowanie zakupów podręczników, dojazdów do szkoły, ubrań. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożone przez rodzica podanie do Rady Szkoły wraz z opinią wychowawcy i pedagoga szkolnego. Rada Szkoły może wnioskować o przedstawienie PIT – u lub innych dowodów potwierdzających trudną sytuację finansową.

Przyznanie zasiłku jest uzależnione od frekwencji ucznia na lekcjach.


Refundacja obiadów oraz opłat za internat

Aby otrzymać dofinansowanie do obiadów lub opłat za internat rodzic powinien złożyć podanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla jego miejsca zamieszkania. W szczególnej sytuacji rodzic może złożyć podanie do Rady Szkoły.


Stypendia dla maturzystów

Indeks Start2Start to projekt w ramach którego maturzyści mają szansę zdobyć finansowanie na cały okres studiów, a stypendia wynoszą po 1300 zł miesięcznie. Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł netto w ciągu ostatnich 2 lat podatkowych, a średnia ocen to minimum 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Dodatkowym atutem są: udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, aktywność społeczna i przedsiębiorczość.

Szczegóły