Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Zapraszamy do  zapoznania się z aktualnym  regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
regulamin


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostaje przyznane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał najwyższą średnią w szkole lub wykazuje się szczególnymi uzdolnieniami w określonej dziedzinie.

Osoba otrzymująca stypendium Prezesa Rady Ministrów nie może jednocześnie otrzymywać stypendium naukowego.


Stypendium za wyniki w nauce

Przysługuje uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen 4,2 i wyższą oraz co najmniej dobre zachowanie. Stypendium jest wypłacane na koniec I i II półrocza.

regulamin


Stypendium naukowe firm zewnętrznych


Stypendium firmy Cyfrowe Centrum Serwisowe (2018)

Stypendium przyznawane jest dla uczniów technikum w zawodach technik elektronik i technik teleinformatyk na jedno półrocze.

Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie przyznawane jest uczniom, którzy uzyskają średnią ocen co najmniej 4,0 i mają bardzo dobrą frekwencję (maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu) oraz dobre zachowanie.

regulamin


Stypendia i formy pomocy dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1


Nagroda Rady Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce

Nagrodę Rady Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobre zachowanie.

Nagroda jest wypłacana jednorazowo.


Nagroda Rady Szkoły za 100% frekwencję

Nagroda jest przyznawana uczniom, którzy w półroczu nie mieli żadnych godzin nieobecnych zarówno nieusprawiedliwionych jak i usprawiedliwionych.

Nagroda jest przyznawana na zakończenie I i II półrocza.


Pomoc uczniom w trudnej sytuacji finansowej – zasiłek szkolny

Rada Szkoły może wspierać uczniów poprzez dofinansowanie zakupów podręczników, dojazdów do szkoły, ubrań. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożone przez rodzica podanie do Rady Szkoły wraz z opinią wychowawcy i pedagoga szkolnego. Rada Szkoły może wnioskować o przedstawienie PIT – u lub innych dowodów potwierdzających trudną sytuację finansową.

Przyznanie zasiłku jest uzależnione od frekwencji ucznia na lekcjach.


Refundacja obiadów oraz opłat za internat

Aby otrzymać dofinansowanie do obiadów lub opłat za internat rodzic powinien złożyć podanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla jego miejsca zamieszkania. W szczególnej sytuacji rodzic może złożyć podanie do Rady Szkoły.