Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

——————————————————————————————————

Wnioski (zał. nr 3) o ewentualne dofinansowanie świąt Bożego Narodzenia składamy w nieprzekraczalnym terminie: 30 listopada 2017 r.


Wnioski na dofinansowanie świąt dla dzieci składamy na oddzielnym druku (również zał. 3).

——————————————————————————————————

Regulamin Socjalny 2016 po komisji

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół NR 1 w Piasecznie

Dysponowanie funduszem w roku 2016

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o uzyskanych dochodach

Załącznik Nr 2 – Wniosek o dofinansowanie (wczasy pod gruszą)

Załącznik Nr 3 – Wniosek o dofinansowanie (z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)

Załącznik Nr 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie